Utviklingsplan

Skolens satsningsområder

For å gi alle våre elever de beste muligheter for å fullføre og bestå har Mysen vgs valgt å ta frem sin visjon «lærelyst for livet – det beste i hver enkelt» som hovedsatsning for skolen.

Satsningsområdet vil kunne dekke over et bredt spekter hvor ulike måter til å få frem det beste i hver enkelt er utgangspunktet. Ulike elever, ulike elevgrupper og ulike avdelinger har ulike behov som må dekkes for å jobbe mot vår visjon. Å skape de beste vilkår for læring er essensielt for å kunne gi oss alle en mulighet for å lykkes sammen. Læring skjer i ett samspill med andre og vi er alle lærende, både elever og ansatte.

Derfor har vi på Mysen vgs de kommende skoleår et fokus på:

Lærelyst for livet:

 • Helhetlig fag- og yrkesopplæring. Vi har en helhetlig tilnærming til fag- og yrkesopplæring og fokus på at yrkesfagelevene skal oppleve utdanningen sin som relevant og praksisnær.
 • Tverrfaglig samarbeid. Vi skal sikre at elever på Mysen videregående skole, så vel på SF som på YF, får en helhetlig opplæring gjennom et godt tverrfaglig samarbeid. Det betyr at alle lærere på eksempelvis YF sammen skal sikre elevene de beste vilkår for læring. 
 • God studieforberedelse står fortsatt i fokus for studieforberedende elever. Skolen skal jobbe for at våre elever er godt rustet til høyre utdanning med de krav som stilles der. Innføring av fagdager og hensiktsmessig undervisnings- og vurderingspraksis som fremmer læring vil stå sentralt.
 • Vi skal være en aktiv part i samhandling med lokalmiljøet i form av eksempelvis næringslivet.
 • Kunnskapen og kompetansen deltakerne får gjennom deltakelse i internasjonalt samarbeid er med på å bygge elevenes/lærernes totale livslange læringskompetanse og styrke profesjonsfellesskapet. Vi sørger også for å utnytte prosjektene lokalt mellom mobilitetene, slik at langt flere elever enn de som er med på selve utvekslingen får innsikt i og utbytte av de ulike prosjektene. Dette er også beskrevet i vår internasjonaliseringsplan.
 • Opplæringen skal danne hele mennesket og gi hver og en mulighet til å utvikle sine evner. Opplæringen skal gi et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Et godt og trygt læringsmiljø for elever og ansatte:

 • Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser.
 • Mysen videregående skole skal være en helsefremmende skole der skolen legger til rette for at elevene får ivaretatt sin psykiske og fysiske helse. 
 • Mysen videregående skole vil være en dysleksi-vennlig skole.
 • Med utviklingen av digitale læringsressurser og større grad av skreddersøm vil det sosiale samværet med andre ungdommer kunne bli enda viktigere framover.
 • Ungt nærmiljø, Mysen videregående skole skal gjennom ungt nærmiljø være en aktiv part i unges sosiale velvære i lokal miljøet.
 • Vi skal dyrke fellesskaps-følelsen, #VIPÅMYSEN

 

Kollektiv kompetanseutvikling og læringsprosesser:

 • Mysen videregående skole etablerer og videreutvikler samarbeidsformer som fremmer læring i fellesskap blant de ansatte på skolen. 
 • Vi etablerer læringsgrupper både internt i avdelinger og på tvers av faggrupper. Skolebygget og organiseringen av skoledagen må legge til rette for dette. 
 • Skolen har jobbet mye med lærende møter og utvikling av møter i klasseteam der elevenes læring står i fokus. I fagfornyelsen fortsetter arbeidet, og temaer som dybdelæring, tverrfaglighet og helhetlig planlegging i fag tas inn. Mysen vgs. vil jobbe kunnskapsbasert for å forbedre læringsresultatene. Skolens elever engasjerer seg når de møter varierte undervisningsformer som veksler mellom hel klasse, gruppe og individuelt arbeid og der det er en veksling mellom teori og praksis. Dette gjøres blant annet gjennom aktiv bruk av verksteder, gjennom YFF faget, i samarbeidsprosjekter med lokalt næringsliv og gjennom fagdager på studieforberedende. Skolen ønsker derfor fleksible opplæringsarenaer innenfor skolebygningen.
Til toppen