Spesialundervisning

Du har rett til spesialundervisning dersom du ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen.

Spesialundervisning skal ivareta muligheter til å nå realistiske mål dersom dette ikke lar seg gjøre innenfor ordinær (vanlig) opplæring. Derfor er det viktig at skolen bevisst bruker det handlingsrommet som ordinær opplæring kan gi for de fleste. Skolen må kartlegge, vurdere og eventuelt prøve ut nye tiltak innenfor rammen av ordinær opplæring. Dette er også presisert i opplæringsloven § 5-4.

Vil du ha en kjapp innføring i hva spesialundervisning er? Utdanningsdirektoratet har også laget en presentasjon av spesialundervisning på fem minutter

Rett, men ingen plikt til å motta spesialundervisning

Elev/foresatte har selvstendig rett til å kreve at skolen foretar de nødvendige undersøkelsene av om det er behov for spesialundervisning.

Selv om en elev har rett til spesialundervisning, er det opp til eleven og/eller foreldrene å velge om eleven faktisk skal ha spesialundervisning. Eleven har ingen plikt til å motta spesialundervisning.

Rett til spesialundervisning står i Opplæringsloven § 5-1.

Individuell opplæringsplan

Elever med spesialundervisning skal ha individuell opplæringsplan (IOP). En IOP skal si noe om målet og innholdet i undervisningen og hvordan opplæringen skal gjennomføres. Det er skolene som er ansvarlig for å utarbeide planen.

Viken fylkeskommunes videregående skoler finner mal for individuell opplæringsplan (IOP) i  fylkeskommunens saksbehandlingssystem Elements.

PP-tjenesten

Pedagogisk psykologiske tjeneste (PPT) er en rådgivningstjeneste som skal hjelpe skolen i arbeidet med å legge opplæringen bedre til rette for elevenes særskilte behov. PP tjenesten skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det.

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder med mye informasjon om spesialundervisning 

og en beskrivelse av hva PP-tjenesten gjør

Kontakt

Therese Kastet
E-post
Mobil 936 09 989