Hva kan PPT hjelpe deg med

Dersom du opplever problemer i forhold til skole/opplæring, fritid, familie/hjem eller deg selv kan du ta kontakt med oss. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis.

Hvordan søke hjelp

Elever, lærling og lærekandidater i videregående opplæring kan kontakte PPT direkte eller via skole eller læreplass.

Bruk telefon eller e-post for å gjøre en avtale. 

Her finner du informasjon om henvisning til PPT

Pedagogisk-psykologisk rådgivning

PPTvgo skal

 • medvirke til at elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring får utbytte av opplæringen og ikke hindres i dette av personlige, sosiale eller andre vansker
 • tilby rådgivningssamtaler individuelt eller i grupper
 • medvirke til at elever og lærlinger som har medfødte eller ervervede funksjonshemninger får utbytte av videregående opplæring, gjennom tilrettelegging på individ-, gruppe og systemnivå

Tjenesten finnes i hele fylket. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt av pp-rådgivere, psykologer og spesialpedagoger, som jobber i team ledet av faglig avdelingsleder.

PPT/OT ledes av Rita Kristin Magnussen Helvik.
Se en samlet oversikt over PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten i Viken.

Organisasjons- og kompetanseutvikling

PPTvgo skal

 • medvirke til at elever får et godt læringsmiljø
 • legge forholdene til rette for felles "møteplasser" for PPTvgo og skole/opplæring
 • delta i skolenes interne utviklingsprosjekter
 • utarbeide interne rutiner på hvert kontor som forenkler tilgangen til tjenesten for skolene, bedriftene og brukerne
 • kvalifisere fagpersonalet for nye oppgaver
 • synliggjøre tverrfaglig samarbeid
 • samarbeide med oppfølgingstjenesten (OT) for å hindre unødvendige skoleavbrudd
 • gjøre tjenesten kjent blant elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring

SEVU-PPT nett, en nettbasert læringsressurs for PPT og skoler

Se veiledning for helsepersonell om psykisk helse (PDF, 7 MB)

Lovpålagt tjeneste

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pp-tjeneste. I Østfold er det kommunene som har ansvaret for pp-tjenesten i barnehager og grunnskole, mens fylkeskommunen har ansvaret for pp-tjenesten for elever, lærlinger og lærekandidater innenfor videregående opplæring.

Lovgrunnlaget for PPT vgo finnes i følgende lovverk: